payback nju mobile
kup nju z rachunkiem i złap punkty payback
sprawdz
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym 3.937.072.437 PLN (NIP 526-02-50-995)